Áo Alpha (đen và trắng)

<!-- Ảnh sản phẩmà


[giaban]199000[/giaban][ma]Alpha098[/ma]
[thongso]
[/thongso]
[chitiet]Có 2 màu đen và trắng
[/chitiet]
>